دین و زندگی
وبلاگ سرگروه آموزشی معارف اسلامی ( دین وزندگی ) سازمان آموزش وپرورش استان ایلام  

بسمه تعالي

درس اول

1-    ورود به وادي انسانيت چه زماني در انسان محقق مي شود.

2-    پاسخ راهگشا واطمينان بخش به نيازهاي بنيادين،داراي چه مشخصاتي است،نام برده وتوضيح دهيد؟

3-    براي تشخيص هدف و راه رسيدن به آن خداوند چه وديعه هايي به انسان عطا فرموده است،نام برده وبه تفكيك توضيح دهيد؟

4-    چرا فقط خداوند مي تواند پاسخگوي نيازهاي برتر انسان باشد.

5-    منظور از حجت آشكار ........................وحجت نهان...................... مي باشد.

6-    انسان با كمك عقل خود مي تواند به درك اين حقيقت برسد كه بنابر ............و................خداوند مرگ نابود كننده او وپايان هميشگي زندگيش نيست.

7-    با توجه به آيه شريفه «و قالو الحمدالله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله»

به سؤالات زیر  پاسخ دهيد:

الف) آيه شريفه را ترجمه كنيد. .....................................................

      ب) آيه شريفه اشاره به كدام حجت خداوندبراي تشخيص هدف وراه رسيدن به آن دارد............................

8-    اصل .........................يك اصل عام وهمگاني در نظام خلقت است.

9-    بيهوده وعبث بودن آفرينش كدام يك از صفات الهي را مخدوش مي كند؟

1) قدرت         2) رحمت        3) حكمت         4) عزت

10- درعرصه افعال الهي كدام موضوع درموردپديده ها يك اصل عام وهمگاني درنظام خلقت است.

1) اخلاق              2) هدايت        3) اختيار       4) امامت

 

 

 

بسمه تعالي

درس دوم

1-    از نظر قرآن كريم منشأ اختلاف و چند ديني كدام است.

2-    وقتي از فطرت انسان سخن به ميان مي آيد منظور چيست ، دو مورد از ويژگي هاي فطري مشترك انسانها را نام ببريد؟

3-    از علل پيامبران متعدد (لزوم استمرار در دعوت و ترويج پيوسته آن)را توضيح دهيد؟

4-    با توجه به عبارات «لاضَرَرَ وَلاضِرارَفي الِاسْلام» و«ما جَعَلَ عليكُمْ في الدِّينِ مِن حَرَج»

5-    با سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف).قواعد به دست آمده از هر عبارت را بامثال توضيح دهيد؟

ب). اين عبارت بيانگر كدام ويژگي دين اسلام است كه سبب انطباق آن با نياز هاي متغير زمان مي شود

5- فطرت از كلمه ي ..........به معناي .....است

6-    قرآن كريم منشأ اصلي اختلاف و چند ديني را .........يهود و مسيح مي داند

7-    اگر پيامبري در هنگام اجراي فرمان الهي معصوم نباشد............. .

8-    استفاده از امكانات خصوصي مانعي ندارد، اما اگر سبب اذيت ديگران شود.............. است

9-    نوع خلقت انسانها به گونه اي است كه كمال طلب ،زيبايي دوست و خير خواه است ،اين ويژگي ها چه نام دارد؟

1) طبيعي             2) غريزي              3) فطري             9) الهي

10-آيه يشريفه «الله اعلم حيث يجعل رسالته» كدام مفهوم استفاده مي شود

1). خداوند يك دين براي پيامبران تشريع مي كند.

2). هر پيامبري دين الهي را متناسب با فهم مردم تبليغ مي كند .

3). حضرت محمد(ص) آخرين پيامبر خداست.

4). خداوند مسئوليت پيامبري را بر عهده كساني قرار داده مي دهد كه توانايي و لياقت آن را دارند.

 

 

بسمه تعالي

درس سوم

1-    چرا خداوند يك كتاب را معجزه پيامبر اكرم قرار داده است؟

2-    از اعجاز محتوايي قرآن كريم (تازگي وشادابي دائمي)آن را توضيح دهيد؟

3-    اصطلاحات زير را تعريف كرده وبنويسيد هركدام بيانگر چه مطلبي مي باشد.

الف) تحدي ......................................

ب) امي بودن پيامبر(ص) ...........................................

4- با توجه به آيه شريفه«افلا يتدبرون القران ولو كان مكن عندغيرالله لوجدرافيه اختلافاً كثيراً»به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) آيه شريفه را ترجمه كنيد. ...............................

ب) چه مفهومي از آيه شريفه استفاده مي شود...................................

5- جنبه هاي اعجاز قرآن يكي ..............وديگري ......................آن است.

6- موزون بودن كلمه ها و رسائي تعبيرات به ترتيب بيانگراعجاز...........و .............است.

7- دعوت قرآن كريم به تحدي دليل بر ................. قرآن كريم است.

8- از موضوعات شگفت انگيز وزيبا عرضه ي قرآن كريم توسط ............بود.

10-  «جامعيت قرآن كريم» و«تأثير ناپذيري از عقايد جاهليت به ترتيب اشاره به كدام اعجاز قرآن كريم دارد؟

الف) لفظي- لفظي    ب) محتوايي – محتوايي    ج) محتوايي – لفظي    د) لفظي – محتوايي

11-  آيه شريفه «ما كنت تتلو من قبله ي من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا الارتاب المبطلون» چه مفهومي استفاده مي شود؟

1)    كسي كه مي پندارد قرآن كريم از جانب خدا نيست بايد سوره اي مثل قرآن بياورد.

2)    كسي كه بدون دليل منكر الهي بودن خدا باشد عذاب الهي در انتظار اوست.

3)    اينكه اگر قرآن از غير خدا بود اختلاف زيادي در آن ديده مي شد.

4)    اينكه اگرپيامبر(ص)سواد خواندن ونوشتن مي داشت كج انديشان درباره الهي بودن آن دچار شك مي شدند.

بسمه تعالي

درس چهارم

1-    از قلمرو رسالت پيامبر(ص)(ولايت ظاهري)را توضيح دهيد؟

2-    اصطلاحات زير را تعريف كنيد:

الف)طاغوت:...............................

ب) قاعده نفي سبيل:................................

3- برترين مقام پيامبر(ص)چيست،آن را توضيح دهيد؟

3-    ازدلايل نيازجامعه اسلامي به ولايت وحكومت(ضرورت اجراي احكام اسلامي)را توضيح دهيد؟

4-    اسلام برپنج پايه استوار است مهمترين آن .....................است.

5-    اولين وبرترين كاتب وحافظ قرآن ................بود.

6-    مهمترين بخش زندگي اجتماعي انسان  .............است.

7-    مراجعه به طاغوت وانجام دستور هاي وي بر مسلمانان ..................است.

8-    اولين وبزرگترين معلم قرآن...........است،ومطابق روايت،مهمترين پايه اسلام..............است.

 1)امام علي(ع)- ولايت         2) پيامبر (ص)- ولايت

3) امام علي (ع)- تأمين عدالت   4) پيامبر (ص)- تأمين عدالت

9-    آيه شريفه«ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» چه مفهومي مستفاد مي گردد؟

الف) اگر كسي ولايت وسرپرستي خداوند را نپذيرد به ولايت طاغوت در مي آيد.

ب) مسلمانان نبايد براي داوري به طاغوت وحكومت غير الهي مراجعه كنند.

ج)مسلمانان وظيفه دارند جامعه اي براساس عدل بنا كنند.

د)مسلمانان نبايد سلطه بيگانگان را بپذيرند.

 

 

بسمه تعالي

درس پنجم

1-    دليل ذكر حديث«من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه»ازطرف پيامبراكرم (ص) را بيان كنيد؟

2-    چرا تعيين امام(ع)بايد ازطرف خدا انجام بگيرد(منصب الهي)؟

3-    حديث ثقلين را نوشته،دو پيامي كه از اين حديث دريافت مي شود را بنويسيد؟

4-    آيه ي شريفه«انماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون»

الف). آيه يشريفه را ترجمه كنيد؟.............................

ب). به چه آيه اي معروف است؟..............................

ج). مصداق آيه چه كسي است؟.................................

5- رسول خدا دركنار قرآن كريم ازميراث گرانقدر ................. سخن گفته است.

6-    پيامبراسلام (ص)در حديث.................... نام تك تك امامان را بيان كرده است.

7-    نام حديثي كه در آن از قرآن و اهل بيت سخن گفته شده................ نام دارد.

8-    قلمرواول رسالت پيامبر(ص)يعني دريافت وابلاغ وحي باوجود............و..............آن در ميان مسلمانان پايان مي پذيرد

9-    كدام مورد از فرمايش پيامبر(ص) در حديث ثقلين استفاده شده است؟

1). علم و ولايت                                  2). پيوند مستحكم قرآن و معصومين

3). ضرورت وجود واسطه فيض                4). فضيلت امام در قرآن و روايات

10- آيه شريفه«تطهير»درمنزل چه كسي نازل شدوكدام صفت رابراهل بيت پيامبر(ص)ثابت ميكند.

1). عايشه– علم      2). حضرت فاطمه(س)– علم   

3). ام سلمه– عصمت      4). حضرت خديجه –عصمت.

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

درس ششم

 

1-    دلايل وحدت امت اسلامي را تيين كنيد؟

2-    براي حفظ همبستگي و وحدت ميان مسلمانان چه شيوه هايي بيان شده است(4مورد)

3-    چه رابطه اي ميان اين سخن پيامبر (ص) كه«علي با قرآن و قرآن با علي است» و حديث ثقلين وجود دارد؟

4-    با توجه به حديث«انا مدينه العلم و علي بابها و فمن اراد العلم فليهأتها من بابها»چه نكاتي به دست مي آيد؟

5-    شيعه در لغت به معناي...................... است.

6-    مقام ومنزلت علي(ع) نزد خداوند بخاطر ..............و................ايشان است.

7-    يكي از ويژگي هاي ممتاز علي(ع) ........................بود.

8-    مصداق عبارت«اولئك هم خير البريه»..........................مي باشد.

9-    مفهوم حديث«كونوالنازينا ولا تكونوا علينا شيناً»چيست؟

1). شيعيانزينتامامانهستند  2). امامانزينتشيعيانهستند

3). شيعيانزينتخودرانماياننكنند4). شيعيانزشتيهايخودرابپوشانند

 

10-  داشتن ويژگي هاي مشترك در بين مسلمانان نشانه چيست؟

1). عزت نفس    2). سربلندي مسلمانان    3). وحدت مسلمانان      4). حقانيت اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

درس هشتم

1-    از اقدامات مروط به مرجعيت ديني امامان(ع) (تيببن معارف اسلامي متناسب با نياز هاي نو) را توضيح دهيد.

2-    امامان بزرگوار از دو جهت با حاكمان زمان خود مبارزه مي كردند،آنها را بيان كنيد؟

3-    مجاهده ي امامان(ع) درراستاي ولايت ظاهري ازاصولي تبعيت مي كرد،آنهارانام ببريد؟

4-    با توجه به عبارت«كلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي– بشروطها و انا من شروطها»به سؤالات پاسخ دهيد؟

الف). مقصود امام رضا(ع) از اين حديث چه بود؟

ب). اين حديث به چه حديثي مشهور است؟

 

5-     كتابهاي «التذهيب»و«الاستبصار»به ترتيب از..............و...............مي باشد.

6-    امامان معصوم(ع)آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت دارد در قالب..................به پيش مي بردند.

7-    در دوران امامت ................... زمان معرفي اسلام اصيل فرا رسيد.

8-    امامان معصوم(ع) با .............. واسطه خيروبركت و رحمت درجهان هستي هستند.

9-    در ارتباط با مسئوليت هاي مقام امامت ،كدام مورد مرتبط با «مجاهده در راستاي ولايت ظاهري»امامان نميباشد؟

1). عدم تأييد حاكمان                         2). معرفي خود به عنوان امام بر حق

3). آگاهي بخشي به مردم                    4). تربيت شخصيت هاي اسلامي

10- اقدام براي حفظ سخنان وسيره پيامبر(ص) مربوط به كدام مسئوليت مقام امامت است.

1). ولايت ظاهري    2). ولايت معنوي  3).مرجعيت ديني   4).رهبري وزمامداري

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

درس هفتم

 

1-نتيجه خارج شدن مسيرامامت ازآنچه پيامبر(ص) برنامه ريزي كرده بود رابنويسيد.

2- اشكالات اساسي به حافظه سپاري احاديث را بيان كنيد؟

3-از مسائل و مشكلات سياسي،اجتماعي وفرهنگي پس ازرحلت پيامبر(ص) (تحريف در معارف اسلامي و جعل احاديث)را توضيح دهيد؟

4-    با تأمل در سخنان اميرالمؤمنين (ع) پنج مورد از نشانه هاي بازگشت مسلمانان به دوره جاهليت را بيان كنيد.

5-    از نظر پيامبر (ص) ملاك كرامت و گرامي بودن انسانها.................است.

6-    بيان تاريخ گذشتگان از نظر قرآن براي كساني عبرت آموز است كه ...............باشند.

7-    از نظر علي(ع) حاكم شدن بني اميه نتيجه....................است.

8-    پيامبر خدا (ص) حكومتش را بر پايه ي............................بنا كرد.

9-    از نظر قرآن كريم ،سپاسگزاران واقعي نعمت رسالت چه كساني هستند.

1). كساني كه اهل تقوا باشند              2). كساني كه اهل تفكر و تعقل باشند

3). كساني كه از تاريخ عبرت مي گيرند.  4). كساني كه به دوران جاهليت باز نگردند.

10- كدام دو عامل باعث شد كه اسلام بعد از رحلت پيامبر(ص) باقي بماند؟

1). تحول فرهنگي و معنوي پيامبر(ص)- قرآن و عبرت    

2). مجاهدت مسلمانان- شخصيت هاي برجسته اسلامي

3). قرآن – عترت

4). كاتبان وحي – علماء و فقيهان.

[ یکشنبه شانزدهم مهر 1391 ] [ 10:40 ] [ شورای نویسندگان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به گروه آموزشی معارف اسلامی ( دین وزندگی ) سازمان آموزش وپرورش استان ایلام می باشد .
سرگروه آموزشی استان :
آقای بهرام راجعیان فوق لیسانس فقه وحقوق - همراه : 09188420070